YumVs Vitamins

73 originals brand store

亚马逊店面设计

YumVs Storefront 的设计旨在展示种类繁多的维生素和矿物质软糖,并巩固亚马逊网站上的品牌形象。通过生动的生活方式图片、页面链接和内容丰富的信息图表,该品牌商店吸引了寻找美味保健品的年轻人和老年人。

上市形象设计

通过生活方式和信息图表展示软糖的健康益处和营养成分。

Immuni D_adults1
Immuni D_adults2
Immuni D_adults4
Immuni D_adults3
Immuni D_adults7
Immuni D_adults5
yumv_s brand-story 2
Immuni D_adults1 Immuni D_adults2 Immuni D_adults4 Immuni D_adults3 Immuni D_adults7 Immuni D_adults5 yumv_s brand-story 2

A+ 内容设计

不再猜测

清晰地销售。